سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
نخستین همایش امام خمینی و فرهنگ عاشوار، وزارت فرهنگ و ارشاد  
عضو هیات تحریریه  
1994/03/21 
 
عضویت  
همکاری 
مرکز مطالعات اسلامی صدا و سیما 
پژوهشگر و عضو گروه سیاسى 
1994/03/21 
1996/03/19 
علمی،پژوهشى 
همکاری 
پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى 
مدیر گروه فلسفه سیاسی  
2001/03/21 
 
اجرائی  
همکاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
پژوهشگر و مشاوره علمی 
1995/09/26 
1997/09/23 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم 
ارزیاب کتاب سال حوزه 
2003/09/23 
 
علمی،اجرائی 
تدریس 
دانشگاه باقر العلوم(ع) 
مدرس 
1999/09/23 
2004/06/20 
دروس تخصصي علوم سياسي  
تدریس 
دانشگاه مفید قم  
مدرس 
1999/09/23 
2001/07/22 
دروس تخصصی علوم سیاسى 
تدریس 
دانشگاه آزاد واحد قم 
مدرس 
2004/09/22 
2006/06/21 
دروس تخصصی علوم ساسی 
تدریس 
دانشگاه تهران  
مدرس 
1995/09/23 
1996/06/20 
دروس تخصصي علوم سياسي  
تدریس 
دانشگاه علوم پزشكي تهران 
مدرس 
1995/03/21 
 
دروس تخصصی علوم سیاسی 
تدریس 
دانشگاه شهيد چمران اهواز 
مدرس 
1995/09/23 
1996/03/19 
معارف اسلامی 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشكي اهواز 
مدرس 
1995/09/23 
1996/03/19 
معارف اسلامی 
تدریس 
مركز تحقيقات صدا و سيما 
مدرس 
 
 
علوم سياسي 
همکاری 
پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى. 
عضو گروه فلسفه سیاسی  
1990/03/21 
2004/03/20 
علمی .تحقیقی 
همکاری 
معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم 
ارزیاب کتاب سال حوزه 
2003/09/23 
 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
پژوهشگر و مشاوره علمى 
1995/03/21 
1997/03/21 
علمی . اداری 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
مدیر و عضو گروه سیاسی 
1990/09/25 
ادامه دارد 
اجرائی 
همکاری 
مرکز مطالعات اسلامی صدا و سیما 
عضو گروه سیاسی 
1994/09/26 
1995/09/23 
علمی،پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه باقر العلوم(ع) 
مدرس 
1999/09/25 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
1999/09/25 
2001/09/23 
--- 
تدریس 
دانشگاه آزاد قم 
مدرس 
2004/09/22 
2005/09/24 
--- 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
1995/09/23 
1996/09/22 
--- 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی تهران 
مدرس 
1995/09/23 
1996/09/22 
--- 
تدریس 
دانشگاه شهید چمران اهواز 
مدرس 
1995/09/23 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی اهواز 
مدرس 
1995/09/23 
 
---