سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
نخستین همایش امام خمینی و فرهنگ عاشوار، وزارت فرهنگ و ارشاد  
عضو هیات تحریریه  
1373/01/01 
 
عضویت  
همکاری 
مرکز مطالعات اسلامی صدا و سیما 
پژوهشگر و عضو گروه سیاسى 
1373/01/01 
1374/12/29 
علمی،پژوهشى 
همکاری 
پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى 
مدیر گروه فلسفه سیاسی  
1380/01/01 
 
اجرائی  
همکاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
پژوهشگر و مشاوره علمی 
1374/07/04 
1376/07/01 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم 
ارزیاب کتاب سال حوزه 
1382/07/01 
 
علمی،اجرائی 
تدریس 
دانشگاه باقر العلوم(ع) 
مدرس 
1378/07/01 
1383/03/31 
دروس تخصصي علوم سياسي  
تدریس 
دانشگاه مفید قم  
مدرس 
1378/07/01 
1380/04/31 
دروس تخصصی علوم سیاسى 
تدریس 
دانشگاه آزاد واحد قم 
مدرس 
1383/07/01 
1385/03/31 
دروس تخصصی علوم ساسی 
تدریس 
دانشگاه تهران  
مدرس 
1374/07/01 
1375/03/31 
دروس تخصصي علوم سياسي  
تدریس 
دانشگاه علوم پزشكي تهران 
مدرس 
1374/01/01 
 
دروس تخصصی علوم سیاسی 
تدریس 
دانشگاه شهيد چمران اهواز 
مدرس 
1374/07/01 
1374/12/29 
معارف اسلامی 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشكي اهواز 
مدرس 
1374/07/01 
1374/12/29 
معارف اسلامی 
تدریس 
مركز تحقيقات صدا و سيما 
مدرس 
 
 
علوم سياسي 
همکاری 
پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى. 
عضو گروه فلسفه سیاسی  
1369/01/01 
1383/01/01 
علمی .تحقیقی 
همکاری 
معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم 
ارزیاب کتاب سال حوزه 
1382/07/01 
 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
پژوهشگر و مشاوره علمى 
1374/01/01 
1376/01/01 
علمی . اداری 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
مدیر و عضو گروه سیاسی 
1369/07/03 
ادامه دارد 
اجرائی 
همکاری 
مرکز مطالعات اسلامی صدا و سیما 
عضو گروه سیاسی 
1373/07/04 
1374/07/01 
علمی،پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه باقر العلوم(ع) 
مدرس 
1378/07/03 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
1378/07/03 
1380/07/01 
--- 
تدریس 
دانشگاه آزاد قم 
مدرس 
1383/07/01 
1384/07/02 
--- 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
1374/07/01 
1375/07/01 
--- 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی تهران 
مدرس 
1374/07/01 
1375/07/01 
--- 
تدریس 
دانشگاه شهید چمران اهواز 
مدرس 
1374/07/01 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی اهواز 
مدرس 
1374/07/01 
 
---