تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1373 
علوم سیاسی 
باقر العلوم 
 
فوق لیسانس 
1377 
علوم سیاسی 
باقر العلوم 
 
دکترا 
1389 
علوم سیاسی 
دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز 
 
خارج