بررسی گفتار سیاسی روشنفکران گفتگویی: از ارایه تا نقد درون گفتاری
59 بازدید
محل نشر: فصلنامه سپهر سیاست، 1 (پیاپی 1)، پاییز. صص 60-39.
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سپهر سیاست سپهر سیاست سپهر سیاست