دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی: هویت و بنیان‌ها
69 بازدید
محل نشر: فصلنامه سیاست متعالیه، 3 (پیاپی 3)، زمستان. صص 98-81.
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سیاست متعالیه سیاست متعالیه سیاست متعالیه