جستاری تطبیقی درباب سرشت و جایگاه فلسفه سیاسی: مورد علامه محمد حسین طباطبائی و مهدی حائری
63 بازدید
محل نشر: سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه: مجموعه مقالات. ج2. شریف لک¬زایی (اهتمام). قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه: مجموعه مقالات. ج2. شریف لک¬زایی (اهتمام). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی). صص 236-213.